Algemene voorwaarden

V7 31-07-2021 | 04:13:34

War Child Actievoorwaarden

Geweldig dat jij in actie komt voor kinderen in oorlog. Wij – stichting War Child (hierna: War Child) zijn jou heel dankbaar. Voordat je begint met actievoeren is het belangrijk om onderstaande actievoorwaarden en -regels te lezen. Voor jouw actie heb je namelijk onze toestemming nodig.

Een actie in lijn met onze missie

Integriteit en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel. We hebben een goede reputatie en willen dat graag zo houden. Zodra je akkoord gaat met deze actievoorwaarden dien je je te aan onze ‘Code of Conduct’ en ‘Ethical Code’ te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou als actievoerder. Als gedurende jouw actie blijkt dat deze in strijd is met onze ‘Code of Conduct’ of ‘Ethical Code’ dan hebben wij het recht om jouw actie in te trekken, en moeten alle communicatie uitingen voor jouw actie verwijderd worden. Wij kunnen bovendien besluiten om eventuele schade die wij lijden door de overtreding van onze ‘Code of Conduct’ of ‘Ethical Code’ te verhalen op jou, de actievoerder. 

Meld eerst je actie aan

Wil je in actie komen voor War Child, dan kun je op www.voorwarchild.nl jouw actiepagina aanmaken. Na aanmelding beoordelen wij de actie. Door je aanmelding hebben wij de juiste gegevens en informatie, zodat wij jouw actie mogelijk kunnen ondersteunen. Na goedkeuring van je aanmelding krijg je van ons een bevestiging en kun je aan de slag.

Let op: War Child mag te allen tijde zonder opgaaf van reden een verleende toestemming voor een actie intrekken.

Het doel van je actie 

Het hoofddoel van de actie is om geld op te halen voor War Child. Een actie voor War Child mag niet worden uitgevoerd als je met jouw actie alleen de naam en reputatie van War Child wil gebruiken.

War Child is jou op geen enkele manier een vergoeding, tegenprestatie of medewerking verschuldigd als je een actie wilt (laten) organiseren. Eventuele kosten voor organisatie en uitvoering zijn geheel voor eigen rekening en risico.  

Transparant communiceren  

Het is van belang om transparant te communiceren over de actie, niet alleen naar ons toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór War Child wordt georganiseerd, niet dóór of mét War Child. Leg daarbij helder uit in alle communicatie hoe de donatie aan War Child wordt samengesteld. Bijvoorbeeld: ’Per verkocht kaartje wordt € 3,- aan War Child gedoneerd’. Voor advies over communicatie met sponsoren, deelnemers of betrokkenen kun je contact opnemen met het War Child Actieteam via actie@warchild.nl.

Hoe om te gaan met naam en logo van War Child

Als je van ons toestemming hebt gekregen om aan de slag te gaan met je actie en voor je uitingen, mag je de naam ‘War Child’ en ons speciale actielogo gebruiken. Dit speciale actielogo ontvang je na goedkeuring van je actie. Let op, het standaard War Child-logo mag niet gebruikt worden.
 
Bij het speciale actielogo moet altijd vermeld staan hoe de donatie tijdens de actie voor War Child tot stand komt. Verder mag het speciale actielogo van War Child niet gekoppeld worden aan producten en/of productverpakkingen.  

Alle uitingen ter controle naar War Child  

Nadat wij je actie hebben goedgekeurd kun je aan de slag om gaan met je actie. Let op: alle uitingen voor je actie waarin War Child wordt vermeld (zoals posters, flyers, folders, persberichten) moeten vóór uitgave/publicatie worden goedgekeurd door het Actieteam. Deze uitingen kun je mailen naar actie@warchild.nl.  

Let op eigendom van foto's en andere content 

Als actievoerder ben je zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s en teksten op je persoonlijke actiepagina. Wij vertrouwen erop dat je alleen foto’s plaatst die van jezelf zijn en dat deze niet in strijd zijn met privacy- of eigendomsrechten. War Child accepteert geen enkele aansprakelijkheid. Mocht blijken dat je ten onrechte gebruik maakt van foto’s of teksten van anderen, dan hebben wij het recht deze van de pagina te verwijderen, en eventuele schade die War Child lijdt door onrechtmatig gebruik te verhalen op de actievoerder. 

Media-aandacht

Weet je dat de media aandacht gaat besteden aan jouw actie, verzoeken wij je dit vooraf door te geven aan het actieteam via actie@warchild.nl.  

Benaderen van sponsoren van War Child  

De sponsoren van War Child zoals vermeld op onze website mogen niet benaderd worden voor sponsoring van jouw actie. Uiteraard ben je vrij om zelf andere sponsoren te benaderen. Maak hierbij altijd duidelijk dat het om een actie gaat vóór War Child, niet ván of mét War Child. 

Benaderen van ambassadeurs  

Onze ambassadeurs kunnen helaas niet op jouw actie/evenement aanwezig zijn. De ambassadeurs doen al ongelooflijk veel voor ons en kunnen daardoor niet bij acties van derden aanwezig zijn. Eén van onze vrijwilligers aanvragen is wel mogelijk. Wil je meer weten over kinderen in oorlog en ons werk voor hen? Nodig dan één van onze uit en leer in een presentatie/workshop van ongeveer 45 minuten alles over wat wij doen en hoe jij kunt helpen. 

Reputatieschade en klachten

Als je voor ons een actie organiseert, accepteer je de verplichting om geen schade toe te brengen aan onze goede naam, imago en reputatie. Mocht er tijdens jouw actie onverhoopt iets gebeuren dat een ongunstig effect kan hebben, meldt het dan direct - misschien kunnen we de schade dan nog beperken. 

Als je zelf klachten over je actie krijgt, laat het ons dan ook zo snel mogelijk weten via actie@warchild.nl. Als wij klachten ontvangen over jouw actie, mogen we jouw actie te allen tijde en zonder overleg/opgaaf van reden intrekken. Als wij schade lijden of dreigen te lijden door jouw actie, kunnen wij besluiten om deze schade te verhalen op jou als actievoerder. 

Duur van de actie  

Een actie mag maximaal twaalf 12 maanden duren, tenzij War Child schriftelijk toestemming geeft de actie te verlengen. In dat geval beslissen wij hoe vaak of lang je actie maximaal verlengd wordt.  

Als een actie afloopt of War Child een verleende toestemming voor een actie intrekt, moet je direct stoppen met het gebruiken van de naam en het actielogo van War Child, mag je War Child niet meer noemen in communicatie en - in bredere zin - War Child op geen enkele manier meer linken aan jouw actie. 

Overmaken van het ingezamelde geld 

Het ingezamelde geld kan op twee manieren worden gestort aan/overgemaakt naar War Child. Onze voorkeursoptie is dat jij en de mensen die je steunen het geld overmaken via je eigen actiepagina. Op deze manier krijgen jij en je sponsors gelijk inzicht in hoeveel geld je actie al heeft opgebracht. De alternatieve methode is een overboeking naar:  

Rekeningnummer: NL24 INGB 0000 0066 69   
T.n.v. War Child   
te Amsterdam  
o.v.v. het betalingskenmerk.

Dit betalingskenmerk ontvang je van ons actieteam. Dit laatste is belangrijk voor ons, om de donatie administratief aan je actie te kunnen koppelen. Aan de hand van deze actiegegevens kunnen wij jouw donatie(s) herkennen in onze boekhouding. Verder kunnen we de ontvangst van het opgehaalde bedrag bevestigen in een persoonlijke dankbrief. Heb je geen betalingskenmerk ontvangen, mail dan naar actie@warchild.nl.  

Donaties moeten uiterlijk vier weken na afloop van de actie zijn overgemaakt. Indien je het bedrag niet via iDeal overmaakt, laat dan vooraf aan het Actieteam weten wanneer wij de donatie kunnen verwachten. In het geval van een doorlopende actie (een actie die met onze toestemming langer duurt dan zes maanden) is het van belang om per kwartaal of per half jaar een update te geven over de ingezamelde donaties via actie@warchild.nl en dit bedrag naar ons over te maken.  

Koppeling van de donatie aan specifiek project 
Het is mogelijk om met je actie een specifiek land of project te steunen, als de opbrengst van de actie minimaal € 15.000,- is. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar actie@warchild.nl.

Actievoeren in het buitenland voor War Child

Als je met jouw actie fondsen wilt werven in of vanuit het buitenland, dan zijn wij verplicht dat te melden bij onze internationale collega’s. Mocht je dus plannen hebben in die richting, neem dan eerst even contact met ons op, zodat je niet ineens voor juridische verrassingen komt te staan.

Collecteren – dat doet War Child niet  

War Child gaat niet langs de deuren met een collectebus. Wij vragen actievoerders dit dus ook niet te doen.  

Ons actieplatform

De website, www.voorwarchild.nl, is eigendom van War Child. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). War Child en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

War Child en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website, en behouden zich het recht voor om de dienst te wijzigen of uit te breiden. War Child en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Wij spannen ons tot het uiterst in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actievoerder, deelnemer of projectleider worden geüpload op www.voorwarchild.nl, dan staat de actievoerder, deelnemer of teamleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actievoerder, deelnemer of teamleider vrijwaart War Child hiermee tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via www.voorwarchild.nl. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. War Child en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. 

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website www.voorwarchild.nl zullen War Child en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. War Child en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. War Child geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. War Child en Kentaa krijgen volledig inzicht in jouw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij War Child daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer je www.voorwarchild.nl bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden jouw gegevens vastgelegd. War Child en Kentaa en gebruiken deze gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van jouw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om je te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om jouw steun te vragen. Indien je geen informatie van War Child wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via jouwrechten@warchild. Je kunt je voor nieuwsbrieven en emailings afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder emailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website www.voorwarchild.nl jonger is dan 16 jaar, zal War Child, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zullen wij niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons privacy statement van toepassing. Dit statement kun je hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het zo voor de bezoeker gemakkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen War Child en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

War Child en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op www.voorwarchild.nl wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.